محمد علی محمدی فر

درباره من

دکتر محمد علی محمدی فر
image

دانشیار گروه آموزشی علوم تربیتی آموزش و پرورش کودکان استثنایی @ دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

...

  • آدرس گروه آموزشی علوم تربیتی آموزش و پرورش کودکان استثنایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، ایران
  • ایمیل
  • تلفن (+98)2333624250
  • محقق گوگل پروفایل
  • اسکوپوس پروفایل
  • وبسایت https://alimohammadyfar.profile.semnan.ac.ir

محقق گوگل

(1400/7/4)

استنادات

315

h-index

9

i10-index

9

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1400/4/6)

استنادات

6

مقالات

4

h-index

1

مؤلفین همکار

10

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1377-1380

کارشناسی

دانشگاه تهران

1381-1384

کارشناسی ارشد

دانشگاه علامه طباطبائی

تجارب

1389-1397

مدیر گروه روانشناسی تربیتی

دانشگاه سمنان

1395-1397

مدیر گروه مدیریت آموزشی

دانشگاه سمنان

1397-1397

مدیر گروه روانشناسی شناختی

دانشگاه سمنان

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

ADHD

ناتوانایی های یادگیری

روانشناسی سازمانی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
اثربخشی برنامه آموزشی هوش سازمانی بر رضایت شغلی و انگیزش شغلی در کارکنان
علوم روانشناختی(2021)
9218441008, ^محمود نجفی*, ^علی اکبر امین بیدختی, ^محمد علی محمدی فر, ^اسحق رحیمیان بوگر
تعیین اثربخشی بازیدرمانی مبتنیبر کارکردهای اجرایی در ارتقای کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا به نشانگان نارسایی توجه و فزونکنشی
مطالعات ناتوانی(2020)
9511426003, ^محمد علی محمدی فر*, ^سیاوش طالع پسند
مؤلفه های موفقیت شطرنج بازان حرفهای: نقش مؤلفه های کارکردهای اجرایی مغز با بررسی میانجیگری تابآوری
علوم روانشناختی(2020)
9228440005, ^محمد علی محمدی فر*, ^علی اکبر امین بیدختی, بلال ایزاتلو
نقد و بررسی ابزارها و روشهای تشخیص اختلال ریاضی در ایران
مطالعات روانشناسي تربيتي(2020)
9311426003, ^علی محمد رضائی*, ^محمد علی محمدی فر
طراحی مدل ساختاری عدالت سازمانی، تعیین پیشایندها )جو سازمانی، هوش هیجانی، ارزشهای اخلاقی سازمان( و پیامدها )کار آفرینی سازمانی(
علوم روانشناختی(2020)
9311215002, ^محمد علی محمدی فر*, ^علی اکبر امین بیدختی
رابطه پنج صفت بزرگ شخصیت با افسردگی: نقش میانجی‌گر عزت نفس و خودکارآمدی
پژوهش های مشاوره(2020)
9311428017, ^محمود نجفی*, ^محمد علی محمدی فر
مقایسه اثربخشی آموزش نوروفیدبک و ذهن آگاهی در بهبود کارکرد اجرایی برنامه ریزی دانشجویان ورزشکار
مطالعات روان شناختی(2020)
9322426001, ^محمد علی محمدی فر*, ^سیاوش طالع پسند, ^محمود نجفی
اثربخشی هیونوتیزم درمانگری شناختی بر کاهش تنیدگی ادراک شده بیماران دچار مالتیوا اسکلروزیس
علوم روانشناختی(2019)
یوسف نامدارپور ناغانی, عصمت دانش*, بهادر اسدی, مهدی فتحی, ^محمد علی محمدی فر
پیشایندهای درگیری تحصیلی: آزمون مدلی براساس نظریه انتظار- ارزش
فصلنامه روان شناسی تربیتی(2019)
9218440005, ^سیاوش طالع پسند*, ^علی محمد رضائی, ^محمد علی محمدی فر
نقش هیجان های پیشرفت در بهزیستی جسمانی با میانجیگری خودارزیابی مثبت و احساس های بدنی
تحقیقات علوم رفتاری(2019)
9311426007, ^سیاوش طالع پسند*, ^علی محمد رضائی, ^محمد علی محمدی فر
اثر بخشی آموزش شناختی – رفتاری بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان
مطالعات روانشناسي تربيتي(2019)
^محمد علی محمدی فر*, 9311429014, ^محمود نجفی
بررسی میزان توجه به مؤلفه‌های شهروندی جهانی در آموزش‌وپرورش ایران (مطالعة موردی اسناد بالادستی نظام آموزش‌وپرورش)
نوآوری های آموزشی(2019)
9411215002, ^علی اکبر امین بیدختی*, ^محمد علی محمدی فر
اثربخشی توانمندسازی شناختی حالات ذهنی بر بازشناسی بیان چهره ای هیجان در افراد وابسته به مواد
فصلنامه اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد(2019)
9218441006, ^محمود نجفی*, وحید نجاتی, ^محمد علی محمدی فر
مقایسه اثربخشی برنامه موفقیت در مدرسه و مدیریت استرس بر خودکارآمدی، درگیری، فرسودگی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان
دست آوردهای روانشناختی(2018)
9228440003, ^محمد علی محمدی فر*, ^علی اکبر امین بیدختی, ^محمود نجفی
مقایسه اختلالات رفتاری در کودکان دارای والدین معتاد/عادی
فصلنامه اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد(2018)
فاطمه سعیدی, ^محمد علی محمدی فر*
اثربخشی آموزش تاب آوری بر کاهش احساس تنهایی و اضطراب دانش آموزان دختر دبیرستان
روانشناسی بالینی(2018)
9411429008, ^علی محمد رضائی*, ^محمد علی محمدی فر
رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی: نقش واسطه ای حرمت خود و حمایت اجتماعی
مطالعات روانشناسي تربيتي(2018)
9111429023, ^محمود نجفی*, ^محمد علی محمدی فر
شکوفایی معلمان شهر تهران و متغیرهای جمعیت شناختی اثرگذار بر آن
راهبردهای آموزش در علوم پزشکی(2018)
9111426003, ^علی محمد رضائی*, ایمان الله بیگدلی, ^محمود نجفی, ^محمد علی محمدی فر
رابطه ابعاد کیفیت آموزشی کلاس و ارزیابی های شناختی با هیجان های تحصیلی و پیامدهای انگیزش آن
مجله روانشناسی(2018)
9211426005, ^سیاوش طالع پسند*, ^اسحق رحیمیان بوگر, ^محمد علی محمدی فر
The effectiveness of intimacy training with cognitive-behavioral approach on couples’ life quality and happiness
ELECTRONIC JOURNAL OF GENERAL MEDICINE(2018)
حسین پورموسی, ^محمد علی محمدی فر*, ^سیاوش طالع پسند, ^علی محمد رضائی
مقایسه‌ی اثربخشی یادگیری خود‌تنظیم و درمان دارویی در کاهش نشانگان اختلال کاستی توجه/بیش‌فعالی دانش‌آموزان
روان شناسی مدرسه(2018)
9218440001, ^محمد علی محمدی فر*, ^علی اکبر امین بیدختی, ^سیاوش طالع پسند, ^علی محمد رضائی
اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ارتقای کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
روان شناسی بالینی(2018)
9211428011, ^پرویز صباحی*, ^محمد علی محمدی فر
ارزیابی مدل ساختاری رابطه عملکرد خانواده و بدرفتاری والدین با پیشرفت تحصیلی فرزندان: نقش میانجی کفایت اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی
مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی(2018)
9228440006, ^علی محمد رضائی*, ^محمد علی محمدی فر, ^سیاوش طالع پسند
تعیین اثربخشی آموزش با استفاده از برنامه چند رسانه ای لوح دانش مبتنی بر دیدگاه ساخت گرا بر بهبود عملکرد ریاضی دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری ریاضی
ناتوانی های یادگیری(2018)
9328440002, ^محمد علی محمدی فر*, ^علی محمد رضائی
اثربخشی درمان شناختی- رفتاری مثبت‌نگر بر تاب‌آوری و عزت نفس نوجوانان دارای علایم افسردگی
تحقیقات علوم رفتاری(2018)
9311425002, ^محمود نجفی*, ^محمد علی محمدی فر, عباس عبدالهی
Constuction and Validation of the Human Psychological Flourishing Scale (HPFS) in Sociocultural Context of Iran
Practice In Clinical Psychology(2018)
9111426003, ^علی محمد رضائی*, ایمان اله بیگدلی, ^محمود نجفی, ^محمد علی محمدی فر
اثربخشی آموزش نوروفیدبک در بهبود کارکردهای اجرایی توجه و انعطافپذیری شناختی دانشجویان ورزشکار
فصلنامه عصب روانشناسی(2018)
زهرا کرمانی مامازندی, ^محمد علی محمدی فر*, ^سیاوش طالع پسند, ^محمود نجفی
تاثیر جو دانشگاه و نظام ارزشی بر گرایش دانشجویان به مهاجرت از کشور (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه سمنان)
مسائل اجتماعی ایران(2018)
9211217003*, ^علی اکبر امین بیدختی, ^محمد علی محمدی فر, ^کوروش کیانی
رابطة بافت اجتماعی کلاس با درگیری تحصیلی: نقش واسطهای فرایندهای نظام خود، انگیزش و هیجانهای تحصیلی
روان شناسی تحولی روان شناسان ایرانی(2017)
9211426005, ^سیاوش طالع پسند*, ^اسحق رحیمیان بوگر, ^محمد علی محمدی فر
اثر پیش بینی کنندگی خودتنظیمی و خودکارآمدی تحصیلی بر اضطراب امتحان: بررسی نقش واسط های تعلل ورزی تحصیلی
مطالعات آموزش و یادگیری(2017)
9211426004, ^علی محمد رضائی*, ^سیاوش طالع پسند, ^محمد علی محمدی فر
Comparison of the effectiveness of three methods of cognitive-behavioral therapy (individual counseling, group counseling and parent education) on reduction of ADHD syndrome
EurAsian Journal of BioSciences(2017)
9218440002, ^محمد علی محمدی فر*, ^سیاوش طالع پسند, ^علی محمد رضائی
اثر بخشی آموزش حل مسئله ریاضی با روش بازی بر انگیزش درونی حل مسئله در دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی
ناتوانی های یادگیری(2017)
ایمان الله بیگدلی, عباس عبدالحسین زاده*, ^محمد علی محمدی فر, ^علی محمد رضائی
طراحی و اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر نظریه بارشناختی بر پیشرفت تحصیلی مفاهیم جبر، بارشناختی ادراک شده، رفتار پیشرفت و کارایی در یادگیری
توسعه آموزش جندی شاپور(2017)
9111426001, ^سیاوش طالع پسند*, ^محمد علی محمدی فر
اثر بخشی برنامه آموزشی بار شناختی بر کارایی یادگیری مفاهیم جبر در دانش‌آموزان دختر پایه هفتم شهرتهران
راهبردهای آموزش در علوم پزشکی(2017)
9111426001, ^سیاوش طالع پسند*, ^محمد علی محمدی فر
پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان: نقش مولفه های اضطراب در مهارتهای سه گانه آموزش زبان
توسعه آموزش جندی شاپور(2017)
9218440007, ^علی محمد رضائی*, ^علی اکبر امین بیدختی, ^محمد علی محمدی فر
ویژگی های روان سنجی مقیاس هزینه تکلیف در دانش آموزان متوسطه دوم شهر قم
اندازه گیری تربیتی(2017)
9218440005, ^سیاوش طالع پسند*, ^علی محمد رضائی, ^محمد علی محمدی فر
Comparison of audio-visual short-term and active memory in multiple sclerosis patients and nonpatients regarding their depression, stress and anxiety level
NORDIC PSYCHOLOGY(2017)
^محمد علی محمدی فر, 9012428004*, ^محمود نجفی, رقیه نوری پور
مقایسه ی حافظه ی کاری افراد دوزبانه و تک زبانه و تفاوت جنسیتی
فصلنامه تازه هاي علوم شناختي(2017)
9212429007, ^محمد علی محمدی فر*, ^علی محمد رضائی
پیش بینی عملکرد تحصیلی درس زبان انگلیسی بر اساس مؤلفه های اضطراب کلاس زبان
پژوهشهای روانشناختی(2017)
9218440007, رمضان حسن زاده*, ^محمد علی محمدی فر
مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و کیفیت زندگی در افراد مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر و افراد عادی
روان شناسی بالینی(2017)
افسانه فاعلی, ^محمد علی محمدی فر*, مهدیه عزیزپور, رضا دبیری
Emotional Labor as a Mediator for the Structural Relationship between Emotional Job Demands, Teaching Satisfaction and Performance
nternational Journal of Behavioral Sciences(2017)
9218440003, ^سیاوش طالع پسند*, ^اسحق رحیمیان بوگر, ^محمد علی محمدی فر, ^محمود نجفی
نقش عملکرد خانواده و خودکارآمدی در سازگاری اجتماعی دانش آموزان
روان شناسی مدرسه(2017)
^محمد علی محمدی فر*, سکینه کاظمی, الهه زارعی مته کلائی
Comparison of depression, anxiety, stress, quality of life, and alexithymia between people with type II diabetes and non-diabetic counterparts
PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES(2017)
9111428022, ^محمد علی محمدی فر*
مقایسه ناگویی خلقی، سرشت و منش و پرخاشگری در معتادان و افراد عادی
تحقیقات علوم رفتاری(2017)
9212428002, ^محمود نجفی*, ^محمد علی محمدی فر
مقایسه سبک های دلبستگی در افراد مبتلابه اختلال شخصیت اسکیزوتایپال و افراد بهنجار
تحقیقات علوم رفتاری(2016)
9011427002, ^محمود نجفی*, ^محمد علی محمدی فر, نادیا ثقفی
نقش سرمایه‌های روان‌شناختی مثبت و عملکرد خانواده در پیش‌بینی شادکامی در دانش‌آموزان دبیرستانی
پژوهش نامه روانشناسی مثبت(2016)
9211428008, ^محمود نجفی*, ^محمد علی محمدی فر
آموزش حل مسئله ریاضی با روش بازی بر توجه، حل مسئله و خودکارآمدی دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی
پژوهش در يادگيري آموزشگاهي و مجازي(2016)
ایمان الله بیگدلی, ^محمد علی محمدی فر, ^علی محمد رضائی, عباس عبدالحسین زاده*
پیش بینی گرایش به مهاجرت دانشجویان نخبه از کشور بر اساس تاثیر میزان رضایت و نگرش آنان نسبت به تصویر و جو دانشگاه (مطالعه موردی: دانشگاه سمنان)
مجله آموزش عالی ایران(2016)
9211217003*, ^علی اکبر امین بیدختی, ^محمد علی محمدی فر, ^کوروش کیانی
رابطه حرمت خود، سبک های شوخ طبعی و کمرویی با احساس تنهایی در دانش آموزان
اندیشه های نوین تربیتی(2016)
^محمود نجفی*, میرزا علی صالحین, ^محمد علی محمدی فر
ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه هوش موفق در آموزش (TSI-Q) در معلمان شهر تهران
اندازه گیری تربیتی(2016)
9112429006, ^سیاوش طالع پسند*, ^محمد علی محمدی فر
Simple and multiple correlations of motivational strategies with academic performance of English language
nternational Journal of Behavioral Sciences(2016)
^علی محمد رضائی*, علی دلاور, ^محمد علی محمدی فر, 9311426006
INVESTIGATING THE STATUS AND TENDENCY OF MIGRATION OF STUDENTS, AT THE UNIVERSITY OF SEMNAN
IIOAB JOURNAL(2016)
9211217003*, ^علی اکبر امین بیدختی, ^محمد علی محمدی فر, ^کوروش کیانی
INVESTIGATING THE STATUS AND TENDENCY OF MIGRATION OF STUDENTS, AT THE UNIVERSITY OF SEMNAN
IIOAB JOURNAL(2016)
9211217003*, ^علی اکبر امین بیدختی, ^محمد علی محمدی فر, ^کوروش کیانی
اثربخشی بازخورد نوشتاری و شفاهی معلم بر یادگیری خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی
پژوهش در برنامه ریزی درسی(2016)
9111429006*, ^معصومه خسروی, ^محمد علی محمدی فر
نقش باورهای معرفت شناختی، باورهای انگیزشی و خودکارآمدی ریاضی در پیش بینی پیشرفت ریاضی
روان شناسی مدرسه(2016)
9011429009*, ^محمد علی محمدی فر, ^علی محمد رضائی
Comparing Mental Disorder Symptoms Among Male and Female Prisoners
Shiraz E Medical Journal(2016)
محمودشیرازی, محمدعلی فردین*, ^محمد علی محمدی فر, خالد بادپا
مقایسه اثربخشی دو درمان گروهی شناختی رفتاری و معنا درمانی بر کاهش - افسردگی و افزایش امید به زندگی در افراد معتاد به مواد مخدر
فصلنامه اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد(2016)
محمدخالدیان, ^محمد علی محمدی فر*
رابطه معنویت و بخشودگی با انسجام و سازگاری خانوادگی در جانبازان
طب جانباز(2016)
9311425002*, ^محمد علی محمدی فر, ^محمود نجفی, ^علی محمد رضائی
بررسی اثربخشی مداخلهی ترمیمی مبتنی بر روش داویس بر بهبود نارساخوانی دانش آموزان
ناتوانی های یادگیری(2016)
^محمد علی محمدی فر*, 9218440007, حسین جناابادی, الهه زارعی مته کلائی
نقش دینداری، سبکهای هویت و شادکامی در پیشبینی سلامت اجتماعی
فصلنامه پژوهش های روانشناسی اجتماعی(2015)
9322426001*, ^محمد علی محمدی فر
مقایسه الگوی بالینی شخصیت ضد اجتماعی و مرزی در زنان متقاضی طلاق و عادی
پژوهش های مشاوره(2015)
^محمود نجفی*, مهسا بیطرف, ^محمد علی محمدی فر, الهه زارعی مته کلایی
اثربخشی راهبردهای خودتنظیمی تحصیلی درپیشرفت تحصیلی دانش آموزان نارساخوان
مطالعات روانشناسي تربيتي(2015)
سیده نفیسه باقری, ^محمد علی محمدی فر*, 9218440007
رابطه جو رواني اجتماعي كلاس و كمرويي با عملكرد تحصيلي
رحيم پور حميده(تاریخ دفاع: 1390/04/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه بين كيفيت تعامل والد كودك و استرس والديني در عملكرد اجرايي كودكان مبتلا به اختلال كمبود توجه
قرنجيك عبدالخليل(تاریخ دفاع: 1390/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه عادت هاي مطالعه و راهبردهاي فراشناختي خواندن با انگيزش پيشرفت
پورطاهريان زبيده(تاریخ دفاع: 1390/07/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي خواندن متن زبان انگليسي در محيطهاي يادگيري چند رسانه اي با نقش تعديل كنندگي توانايي هاي فضايي و كلامي (مفهوم سازي كلامي- سيالي كلامي)
ميرمحمدتبارديوكلائي سيدعبداله(تاریخ دفاع: 1391/03/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه سبك هاي يادگيري و اضطراب رياضي با عملكرد در درس رياضي
ترابي سيدسعيد(تاریخ دفاع: 1390/07/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه هوش اجتماعي و عوامل شخصيتي با استرس سازماني و حل مساله اجتماعي
شاه صاحب سيدمحمدجواد(تاریخ دفاع: 1391/07/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش ابعاد فراشناختي ،تنظيم هيجان و احساس منفي در پيش بيني رفتار سوء مصرف مواد
كافي اناركي مليكا(تاریخ دفاع: 1391/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طرحواره هاي ناسازگار اوليه، ويژگي هاي شخصيت و رضايت زناشويي در جانبازان
بهراميان طيبه(تاریخ دفاع: 1391/11/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش راهبردهاي انگيزشي ، راهبردهاي شناختي و آگاهي فراشناختي در پيش بيني پيشرفت تحصيلي زبان انگليسي
عشايري حافظ(تاریخ دفاع: 1392/07/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه ويژگي هاي شخصيت مرزي ، خشم و خصومت و پرخاشگري در معتاديت با/بدون افكارخودكشي
زارعي مته كلائي الهه(تاریخ دفاع: 1393/04/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش اضطراب ، منش و سرشت در ناگويي خلقي
شاهي مرجان(تاریخ دفاع: 1393/06/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه هوش هيجاني ، ناگويي خلقي و نشانگان اختلال شخصيت مرزي
عبداللهي معصومه(تاریخ دفاع: 1393/11/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش هوش هيجاني در پيش بيني پيشرفت تحصيلي : نقش واسطه اي حرمت خود و حمايت اجتماعي
احراري عمادالدين(تاریخ دفاع: 1393/10/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي بازخورد شفاهي و نوشتاري بر يادگيري خودتنظيمي و عملكرد تحصيلي دانش آموزان در درس رياضي
جباريان گرو مرتضي(تاریخ دفاع: 1393/06/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش انگيزش ، خودكارامدي و حمايت والدين از مشاركت نوجوانان در فعاليت ها ياوقات فراغت
سروش ليلا(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش هوش هيجاني ، پنج عامل شخصيت و مديريت زمان در پيش بيني خلاقيت
فولادوند منصوري سكينه(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه عملكرد خانواده و نقص توجه در دانش آموزان با و بدون اختلالات خواندن
يوسفي محمد(تاریخ دفاع: 1393/10/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه شيوه هاي فرزند پروري با مشكلات رفتاري و پيشرفت تحصيلي
سعادت درويش حسين(تاریخ دفاع: 1393/07/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روايي يابي و هنجاريابي پرسشنامه استرس شغلي معلمان در معلمان شهر تهران
رهاب پريسا(تاریخ دفاع: 1394/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه ي سبك هاي تفكر و ويژگي هاي شخصيت با خلاقيت در دانشجويان
دالائي فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثركوتاه مدت آموزش كاركردهاي اجرايي بر كاهش نشانه هاي كمبود توجه ـ بيش فعالي در دانش آموزان
عزيزي فريبا(تاریخ دفاع: 1393/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه جهت گيري اهداف پيشرفت اجتماعي و احساس تنهايي با پيشرفت تحصيلي
ديني سهيلا(تاریخ دفاع: 1392/07/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه خودكارآمدي هيجاني، اهداف پيشرفت اجتماعي و اداراكات محيط يادگيري با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
حجت پناه حسين(تاریخ دفاع: 1393/07/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه اختلالات رفتاري، عزت نفس و رضايت از زندگي در نوجوانان بي سرپرست و عادي
كريمي صديقه(تاریخ دفاع: 1393/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي درمان گروهي پذيرش مبتني بر ارتقاي كيفيت زندگي بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس
پارسا مارال(تاریخ دفاع: 1394/09/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش سرمايه هاي روان شناختي (تاب آوري ، خودكارآمدي،خوش بيني و اميدواري) و عملكرد خانواده در پيش بيني افسردگي و شادكامي نوجوانان
رشيدي كوچي فريده(تاریخ دفاع: 1394/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثربخشي آموزش غايت نگري بر عشق به يادگيري و انگيزه پيشرفت
همتيان فاطمه(تاریخ دفاع: 1394/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي يادگيري خودتنظيمي،خودكارآمدي و انگيزش تحصيلي در پيش بيني تاخير در رضايت مندي تحصيلي دانش آموزان
شام لو سميراء(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش سبك هاي تفكر، راهبردهاي يادگيري و تاب آوري در پيش بيني خلاقيت
اكبري فريبا(تاریخ دفاع: 1394/07/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه حافظه كاري و حافظه آينده نگردر افراد دو زبانه و تك زبانه
شفيع آبادي الهه(تاریخ دفاع: 1394/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي آموزش همدلي بر روي قضاوت اخلاقي،سازگاري اجتماعي و درس ديني دانش آموزان
هراساني طيبه(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
هنجاريابي و روايي يابي پرسشنامه تجديدنظرشده سبك هاي خلاقيت كومار
عباسي پريچهر(تاریخ دفاع: 1394/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه راهبردهاي تنظيم هيجان و تكانشگري در افراد مبتلا به اختلال دوقطبي ، شخصيت مرزمي و بهنجار
جعفرصالحي عاطفه(تاریخ دفاع: 1394/10/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه ناگويي خلقي ، سرشت و منش و پرخاشگري در افراد معتاد و عادي
حسيني كتكي سيده زهره(تاریخ دفاع: 1394/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه تقويت ، دفاع و فراواني رفتار قلدري در كلاس درس
معلي مريم(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه بين شخصيت و افسردگي : نقش ميانجيگر عزت نفس و خودكارآمدي
حسيني فرزانه(تاریخ دفاع: 1396/10/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي درمان فراشناختي بر كاهش نشخوار فكري ، دشواري در تنظيم هيجان و افكارناكارآمد در زنان مطلقه
جمالي تبار مريم(تاریخ دفاع: 1395/07/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي آموزش شناختي رفتاري بر كاهش اضطراب امتحان دانش آموزان
ياسمني ليلا(تاریخ دفاع: 1395/06/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي مديريت زمان بر كاهش سطح اهمال كاري و اضطراب شناختي امتحان
هادي زاده منيره(تاریخ دفاع: 1395/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه كاركرد خانواده ، نظم جويي شناختي هيجاني و سرزندگي تحصيلي با بهزيستي (سلامت) اجتماعي دانش آموزان
ابراهيميان شياده سيده ضحي(تاریخ دفاع: 1395/08/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه تنظيم هيجاني با افسردگي و اضطراب : نقش واسطه اي ذهن آگاهي
بادان فيروز علي(تاریخ دفاع: 1395/08/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه ويژگي هاي شخصيت ، تصوير ذهني بدن و رضايت جنسي در زنان مبتلا به ام اس و زنان عادي
توسلي سميه(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روا سازي آزمون هوش موفق در معلمان
صباحي شراره(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و آموزش برنامه مبتني بر اثرات بارشناختي بر پيشرفت تحصيلي مفاهيم جبر، بار شناختي ادراك شده، رفتار پيشرفت و كارايي در يادگيري
رستمي مريم(تاریخ دفاع: 1396/08/29) ، مقطع : دكتري
اثر آموزش حل مسئله رياضي با روش بازي بر توجه، حل مسئله و خودكارامدي دانش آموزان مبتلا به اختلال يادگيري رياضي
عبدالحسين زاده عباس(تاریخ دفاع: 1396/09/22) ، مقطع : دكتري
اثربخشي درمان شناختي رفتاري بر درمان افسردگي كودكان با نفس توجه بيش فعالي
اسكندري پور محدثه(تاریخ دفاع: 1395/09/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي سهم عدالت سازماني و تعهد سازماني در پيش بيني كيفيت زندگي كاري معلمان دوره آموزش ابتدايي
حيدري علي(تاریخ دفاع: 1395/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش راهبردهاي فراشناخت و انگيزش تحصيلي در پيش بيني خلاقيت
خراساني حسين(تاریخ دفاع: 1395/07/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه كاركردهاي اجرايي و پردازش ديداري در دانش آموزان با سطوح متفاوت خواندن در پايه ششم
كشاورزي نژاد سپيده(تاریخ دفاع: 1396/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مدل ساختاري تعلل ورزي : تعيين پيشايندها (خودتنظيمي، خودكارآمدي و خودتعيين گردي) و پيامدها (پريشاني رواني)
ديانت حميده(تاریخ دفاع: 1397/01/19) ، مقطع : دكتري
مقايسه اثربخشي يادگيري خودتنظيم و گفتار خصوصي در كاهش نشانگان اختلال كاستي توجه/بيش فعالي
اسحاقي گرجي حسن(تاریخ دفاع: 1397/07/18) ، مقطع : دكتري
مدل سازي عوامل موثر بر برون كوچي نخبگان علمي از سيستم آموزش عالي و پيش بيني مهاجرت پذيري آنان با استفاده از سيستم هاي هوشمند
شهرياري پور رضا(تاریخ دفاع: 1396/03/09) ، مقطع : دكتري
طراحي و آزمون مذل ساختاري از پيشايندها و پيامدهاي هيجان هاي تحصيلي: نقش عامل هاي محيطي، شناختي، انگيزشي و رفتاري در نظريه كنترل- ارزش پكران
رباني زينب(تاریخ دفاع: 1396/11/09) ، مقطع : دكتري
ساخت و روا سازي آزمون آگاهي واج شناختي در كودكان 4 تا 7 ساله استان كرمانشاه
لطيفي پروين(تاریخ دفاع: 1395/12/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي آموزش گروهي همدلي بر افزايش عزت نفس و خودكارآمدي تعاملي نوجوانان
باقرپور تبريزي مهرناز(تاریخ دفاع: 1395/09/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير آموزش مهارت هاي اجتماعي بر افزايش كفايت اجتماعي و كاهش اختلالات رفتاري دانش آموزان داراي مشكلات هيجاني رفتاري
عبدالهي پور فروزان(تاریخ دفاع: 1396/11/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي آموزش تنظيم هيجان بر پايه مدل گراس بر بهزيستي ذهني و سرمايه هيجاني فردي در دانش آموزان
خزاعي مرتضي(تاریخ دفاع: 1396/06/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي تاب آوري بر كاهش احساس تنهايي احساس نا امني و اضطراب امتحان دانش آموزان
نصيرزاده زيبا(تاریخ دفاع: 1396/08/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر پاداش بر ادراك زمان ورزشكاران داراي توجه بالا
توكلي مقدم بايگ دانيال(تاریخ دفاع: 1396/11/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل ساختاري نياز هيجان شغلي با خشنودي و عملكرد شغلي معلماننقش تعديل كننده هوش هيجاني
صراف مريم(تاریخ دفاع: 1396/12/17) ، مقطع : دكتري
روابط ساختاري فرهنگ اجتماعي و در گيري تحصيلي نقش واسطه اي فرايندهاي شناختي و اورهاي انگيزشي
قدسي احمد(تاریخ دفاع: 1397/02/24) ، مقطع : دكتري
ارزيابي مدل ساختاري پيش بيني عملكرد تحصيلي دانش آموزان موسسات زبان بر اساس مولفه هاي اضطراب عمومي كلاس زبان ، اضطراب در انواع مهارت هاي زباني ،‌جهت گيري هاي انگيزشي زبان و راهبردهاي يادگيري زبان
مهدي نژاد گرجي گلين(تاریخ دفاع: 1396/10/25) ، مقطع : دكتري
اثربخشي آموزش راهبردهاي فراشناختي بر كاهش بار شناختي و تقويت عملكرد حافظه در دانش آموزان
صحرا گرد عارفه(تاریخ دفاع: 1395/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير توانمندسازي شناختي حالات ذهني بر بهبود توانايي شناخت اجتماعي افراد معتاد در حال ترك/بهبودي
قرباني مجيد(تاریخ دفاع: 1399/12/18) ، مقطع : دكتري
اثربخشي روش تدريس مشاركتي جيك ساو بر عملكرد علوم اجتماعي دانش آموزان
گرمابي محمد(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه اثربخشي برنامه موفقيت در مدرسه و مديريت استرس بر خودكارآمدي، درگيري، فرسودگي و عملكرد تحصيلي دانش آموزان
دولتخواه مجيد(تاریخ دفاع: 1398/04/11) ، مقطع : دكتري
توليد برنامه چند رسانه اي رياضي لوح دانشي مبتني بر ديدگاه ساخت گرا و اصول طراحي چند رسانه اي و تعيين اثربخشي برنامه بر بهبود عملكرد رياضي دانش آموزان دختر با و بدون ناتواني يادگيري رياضي
اسمعيلي مريم(تاریخ دفاع: 1397/07/11) ، مقطع : دكتري
توليد برنامه چند رسانه اي رياضي لوح دانشي مبتني بر ديدگاه ساخت گرا و اصول طراحي چند رسانه اي و تعيين اثربخشي برنامه بر بهبود عملكرد رياضي دانش آموزان دختر با و بدون ناتواني يادگيري رياضي
اسمعيلي مريم(تاریخ دفاع: 1397/07/11) ، مقطع : دكتري
مقايسه اثربخشي آموزش نوروفيدبك و ذهن آگاهي در بهبود كاركردهاي اجرايي ( توجه، بازداري پاسخ، حافظه كاري برنامه ريزي و انعطاف پذيري شناختي) دانشجويان ورزشكار
كرماني مامازندي زهرا(تاریخ دفاع: 1397/08/14) ، مقطع : دكتري
ارزيابي مدل ساختاري رابطه عملكرد خانواده و بدرفتاري والدين با پيشرفت تحصيلي فرزندان : نقش ميانجي كفايت اجتماعي و خودكارآمدي تحصيلي
محمدي كورش(تاریخ دفاع: 1397/07/14) ، مقطع : دكتري
مقايسه اثربخشي روش هاي درمان رفتاري- شناختي مشاوره فردي، مشاوره گروهي و آموزش والدين در كاهش نشانگان اختلال كمبود توجه/ بيش فعالي و افزايش خود تنظيمي كودكان دبستاني
شعبان پور ابوالفضل(تاریخ دفاع: 1398/07/17) ، مقطع : دكتري
مقايسه اثربخشي رفتار درماني شناختي مثبت نگر و رفتاردرماني شناختي بر افسردگي، بهزيستي ذهني، تاب آوري، خودكارآمدي و عزت نفس در نوجوانان با علايم افسردگي
بيگي علي(تاریخ دفاع: 1397/06/19) ، مقطع : دكتري
مقايسه اثربخشي روش تدريس فعال حل مساله و روش يادگيري مشاركتي بر عملكرد تحصيلي درس رياضي
برازنده اباصلت(تاریخ دفاع: 1396/10/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و هنجاريابي آزمون عشق بر اساس ديدگاه سعدي
متين مونا(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي الگو روانشناتختي شكوفايي انسان و تدوين پروتكل تربيتي- مداخله اي براي پرورش و ارتقاء آن
هژبريان هانيه(تاریخ دفاع: 1396/10/27) ، مقطع : دكتري
طراحي مدل ساختاري عدالت سازماني در دانشگاه آزاد اسلامي واحد فسا(و مجموعه سما وابسته به دانشگاه): تعيين پيشايندها ( جو سازماني، هوش هيجاني، ارزش هاي اخلاقي) و پيامدها (كارآفريني سازماني)
توانگر مروستي زهرا(تاریخ دفاع: 1399/02/09) ، مقطع : دكتري
طراحي مدل ساختاري عدالت سازماني در دانشگاه آزاد اسلامي واحد فسا(و مجموعه سما وابسته به دانشگاه): تعيين پيشايندها ( جو سازماني، هوش هيجاني، ارزش هاي اخلاقي) و پيامدها (كارآفريني سازماني)
توانگر مروستي زهرا(تاریخ دفاع: 1399/02/09) ، مقطع : دكتري
ساخت و اعتباريابي ابزار پيشرفت تحصيلي و تشخيص اختلال رياضي براي دانش‌آموزان پايه يكم تا ششم ابتدايي
رضايي ازغندي سمانه(تاریخ دفاع: 1399/07/27) ، مقطع : دكتري
ساخت و اعتباريابي ابزار پيشرفت تحصيلي و تشخيص اختلال رياضي براي دانش‌آموزان پايه يكم تا ششم ابتدايي
رضايي ازغندي سمانه(تاریخ دفاع: 1399/07/27) ، مقطع : دكتري
مقايسه اثربخشي راهبرد جذب و راهبرد فلش‌كارت (معنايي، تصويري) در بهبود يادگيري و بازشناسي لغات بي‌معني
دانش عليرضا(تاریخ دفاع: 1398/02/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير آموزش شكوفايي بر انگيزه پيشرفت، انگيزه پيشرفت تحصيلي و خودكارآمدي
فرهادي پور زهره(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي برنامه مصاحبه انگيزشي بر خودكارآمدي، شادكامي و خشم در دانشجويان
ممتاز علي(تاریخ دفاع: 1398/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلي از پيشايندها و پيايندهاي درگيري تحصيلي : نقش اهداف درون فردي ، اهداف شخص ـ محيط ، باورهاي خودكارآمدي و هيجان هاي تحصيلي در نظريه سيستم هاي انگيزشي فورد
مهناء سعيد(تاریخ دفاع: 1398/07/17) ، مقطع : دكتري
پيش بيني شكوفايي بر اساس مولفه‌هاي الگوي روان‌شناختي شكوفايي انسان در بين معلمان مقطع ابتدايي شهرستان سقز(‌HPFM)
محمدجاني سيد هيوا(تاریخ دفاع: 1399/12/10) ، مقطع : دكتري
تدوين و آزمون الگوي شهروند جهاني در نظام آموزش و پرورش ايران
كشاورز يوسف(تاریخ دفاع: 1399/06/10) ، مقطع : دكتري
روابط ساختاري عملكرد پژوهشي دانشجويان تحصيلات تكميلي با عملكرد آموزشي استادان و انگيزش پيشرفت دانشجويان: نقش واسطه‌ي خودكارآمدي تحصيلي و خود كارآمدي پژوهشي
اسماعيل زاده برزي احمد(تاریخ دفاع: 1399/12/04) ، مقطع : دكتري
تعيين خردمندي بر اساس هوش موفق و هوش اخلاقي در بين دانشجويان: الگوي معادلات ساختاري
گودرزي رقيه(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي آموزش مهارت هاي مطالعه بر خودكارآمدي تحصيلي، تعلل ورزي تحصيلي و اضطراب امتحان در دانش آموزان
ناجي ندا(تاریخ دفاع: 1398/02/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه توجه و تمركز، انعطاف پذيري شناختي و برنامه ريزي در افراد تك زبانه و دوزبانه
سالمي زاده بشري(تاریخ دفاع: 1398/11/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني عملكرد تحصيلي از طريق آمادگي بي حوصلگي و بي حوصلگي و كنترل عمل: نقش ميانجي درگيري تحصيلي
صفاريه محدثه(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه ويژگي هاي آموزشي(تعامل معلم – دانش آموز و تجهيزات آموزشگاهي) و روانشناختي ( صلاحيت اجتماعي، خودكارآمدي تحصيلي و سخت رويي) دانش آموزان مدارس استعداد درخشان، نمونه دولتي با دانش آموزان مدارس عادي
ميرآخورلي مهناز(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
هنجاريابي پرسشنامه تدريس تحول آفرين در اساتيد دانشگاه تهران
گودرزي نسيم(تاریخ دفاع: 1398/10/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه اثربخشي درمان نوروفيدبك، بازتواني شناختي و بازي درماني مبتني بر كاركردهاي شناختي در ارتقاي كاركردهاي اجرايي كودكان مبتلا به نشانگان نقص توجه و بيش فعالي
شاهي مرجان(تاریخ دفاع: 1399/12/23) ، مقطع : دكتري
مقايسه اثربخشي درمان نوروفيدبك، بازتواني شناختي و بازي درماني مبتني بر كاركردهاي شناختي در ارتقاي كاركردهاي اجرايي كودكان مبتلا به نشانگان نقص توجه و بيش فعالي
شاهي مرجان(تاریخ دفاع: 1399/12/23) ، مقطع : دكتري
نقش خوداثرمندي، ساختار كلاس درس و ويژگي‌هاي شخصيتي در پيش‌بيني رضايتمندي از كلاس در رياضي
جهادي ريحانه(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
هنجاريابي پرسشنامه خوداثرمندي در نوجوانان شهر تهران در سال 1398
جعفري مژگان(تاریخ دفاع: 1399/06/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي تمرينات ميتني بر آموزش مسير پشتي بينايي بر بهبود مهارت‌هاي خواندن و حافظه كاري در كودكان مبتلا به اختلال نارساخواني
مومن راضيه(تاریخ دفاع: 1399/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر بخشي آموزش عملي مهارت هاي ارتباط صميمانه بر سبك هاي عشق ورزي،بهزيستي روانشناختي،آزار عاطفي و تنش زناشويي در زنان متاهل
اسدي فائزه(تاریخ دفاع: 1400/04/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی علوم تربیتی آموزش و پرورش کودکان استثنایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، ایران
alimohammadyfar@semnan.ac.ir
(+98)2333624250

فرم تماس